Huisregels FC Volendam

FC Volendam en de partners die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie streven er naar dat wedstrijdbezoek voor álle supporters op een klantvriendelijke-, veilige- en ongestoorde manier verloopt. Wangedrag, geweld en overlast horen hier niet bij.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat men zich aan de geldende regels houdt. Supporters die deze regels overtreden en daarmee de veiligheid van andere supporters, het belang van FC Volendam of het voetbal in het algemeen schaden of voor overlast zorgen, kunnen dan ook rekenen op een sanctie. Hiertoe wisselen FC Volendam, de gemeente Edam-Volendam, de politie en het Openbaar Ministerie informatie uit.

Indien je een wedstrijdkaartje aanschaft, ga je bij de koop automatisch akkoord met de KNVB Standaardvoorwaarden.

Klik hier voor de KNVB Standaardvoorwaarden

Huisregels

Bij het betreden van het KRAS-Stadion geldt tevens dat je je dient te houden aan de Huisregels het KRAS-Stadion. Indien je in strijd handelt met de genoemde Standaardvoorwaarden of Huisregels, kun je uit het stadion worden verwijderd en/of bij de KNVB worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Indien er sprake is van een strafbaar feit, kun je aangehouden en juridisch vervolgd worden.

Praktische regels rond het stadionbezoek

• Aanwijzingen van medewerkers van FC Volendam en/of het KRAS-Stadion en/of de Politie dienen te allen tijde onverwijld te worden opgevolgd. Ook dient op eerste verzoek een geldig plaatsbewijs en legitimatiebewijs getoond te worden.

• Voornoemde medewerkers en de politie zijn tevens gerechtigd om je te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze, indien nodig, in beslag te nemen.

• Supporters dienen plaats te nemen op de plaats zoals vermeld op het toegangsbewijs. Trappen, bordessen en noodroutes tussen de tribunes dienen vrij te blijven. Bij twijfel over de locatie van de plaats dient een medewerker van FC Volendam te worden geraadpleegd.

• Betreden van het speelveld is streng verboden, tenzij hier toestemming voor is verleend.

• Bij het betreden van het stadion kun je gefouilleerd worden. Deze fouillering kan tevens worden ondersteund door de inzet van een speurhond.

• Het is verboden het gezicht zodanig te bedekken dat herkenning door stewards of camera’s onmogelijk wordt gemaakt.

• Het meenemen van gastoeters, flessen, glazen, blikjes, vuurwerk, slag-, steek-, stoot-, vuurwapens of andere voorwerpen die als wapen aangewend kunnen worden of de orde kunnen verstoren, is niet toegestaan;

• Het in het bezit te zijn van vuurwerk / fakkels is ten strengste verboden, aangezien het afsteken van vuurwerk kan zorgen voor levensgevaarlijke situaties. Tevens is het in bezit zijn/afsteken van vuurwerk/fakkels/gastoeters wettelijk verboden. FC Volendam krijgt boetes vanuit de KNVB als er vuurwerk wordt afgestoken in het stadion. Op het afsteken van vuurwerk/fakkels staat een stadionverbod van achttien maanden en een boete van tenminste € 450,-. Ook zullen boetes / schades die FC Volendam ondervindt worden doorbelast op de afsteker.

• Het meenemen of onder invloed zijn van alcoholische dranken, (soft-)drugs en/of enige andere het gedrag mogelijk beïnvloedende stof is verboden;

• Het gooien met enig voorwerp of vloeistof is niet toegestaan;

• Het is niet toegestaan video-opnamen of andere audiovisuele vastleggingen te maken, uitgezonderd geaccrediteerde media. Derhalve is het niet toegestaan cameratoestellen met lens mee te nemen naar het stadion.

• Bij het betreden van het Kras Stadion geeft het individu toestemming voor het gebruik van portretrechten van foto's en video's die geschoten binnen de hekken van het stadion. Binnen alle redelijkheid kan dit materiaal gebruikt worden voor publicatie in online en offline media die betrekking hebben op FC Volendam, alsmede mogelijke verstrekking van materiaal aan indiduele personen zonder commercieel oogmerk.

• Spandoeken en uitingen met, in de ogen van stewards, het beveiligingspersoneel en/of politie, commerciële, discriminerende of provocerende teksten (teksten dienen pro- eigen club te zijn) zijn verboden.

• FC Volendam doet een dringend beroep aan de bezoekers van het KRAS-Stadion om de club op een positieve wijze te ondersteunen en afstand te nemen van kwetsende, beledigende of discriminerende spreekkoren. Bij dergelijke spreekkoren is de club genoodzaakt het spel te laten stilleggen, waarbij het risico bestaat dat de wedstrijd uiteindelijk zal worden gestaakt. Personen die aanzetten tot- of deelnemen aan spreekkoren zullen worden bestraft en duperen niet alleen zichzelf, maar ook medesupporters en de club. Ook andere kwetsende of beledigende uitingen en spandoeken zijn ongewenst. Zij brengen het aanzien van het voetbal in het algemeen en dat van FC Volendam in het bijzonder schade toe. Ook hiertegen zal passend worden opgetreden.

 

Voor sfeerartikelen geldt:

• Sfeerartikelen zijn van harte welkom in het stadion. Echter mogen zij de brandveiligheid en ontruiming niet in gevaar brengen. Ook is het niet toegestaan door middel van sfeerartikelen identificatie te bemoeilijken of andere supporters te hinderen.

• De tekst mag niet kwetsend, discriminerend of commercieel zijn (naar oordeel van stewards / beveiligers.)

• Spandoeken mogen niet over de reclameborden worden gehangen.  Aan de Pé Mühren-tribune is een staalkabel geplaatst, waarin de doeken gehangen moeten worden. Voor alle andere vakken geldt dat bevestigen aan de leuningen bij de trapopgang is toegestaan, mits andere supporters hier geen last van hebben en dit geen gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties oplevert.

• Megadoeken (hele grote doeken die bedoeld zijn om over de hoofden van supporters te gaan) zijn uitsluitend toegestaan na toestemming van FC Volendam.

• Stokjes van bandiries en vlaggen mogen max. 8mm dik zijn en 1.5 m lang. Tevens moeten ze flexibel zijn (glasvezelstokken zoals gebruikt bij kinderfietsjes of dunne PVC buis).

• Het is, behoudens voor medewerkers van FC Volendam, niet mogelijk om sfeerartikelen in het stadion klaar te leggen voordat het stadion open gaat voor het publiek.

 

Legitimatieplicht

De KNVB-standaardvoorwaarden stellen verplicht dat elke supporter zich moet kunnen legitimeren ongeacht de leeftijd. Iedereen van twaalf jaar en ouder dient zich bij het betreden van het stadion te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID- kaart). Kinderen onder de twaalf jaar moeten door een volwassene worden begeleid.

Wij willen je er op attenderen dat zonder geldig legitimatiebewijs, de toegang tot het stadion kan worden geweigerd!

 

Zwarthandel

Waarschuwing!

FC Volendam adviseert supporters met klem alleen tickets via de officiële verkooppunten aan te schaffen. Het enige officiële verkooppunt van FC Volendam is www.fcvolendam.nl/tickets. Indien je tickets koopt via een ander verkoopkanaal loop je het risico dat je valse of geblokkeerde tickets koopt, meer geld betaalt dan de oorspronkelijke prijs en / of niet wordt toegelaten tot het stadion.

Het aanbieden van kaarten voor doorverkoop is strafbaar gesteld in de KNVB Standaardvoorwaarden. Het aanbieden en/of doorverkopen van tickets kan worden bestraft met een stadionverbod van 18 maanden en een boete van € 450,-. 

Het overdragen van kaarten in de privésfeer is uiteraard gewoon toegestaan.

 

Rookbeleid

FC Volendam volgt de wetgeving en stimuleert een rookvrije omgeving. Met ingang van het seizoen 2020/2021 mag er op geen enkele plaats in het KRAS-Stadion worden gerookt. E-smokers zijn met ingang van het seizoen 2020/2021 ook niet toegestaan, aangezien ook deze overlast kunnen veroorzaken en ze de handhaving van het rookverbod bemoeilijken.

 

Stadionverboden

Indien een supporters de Huisregels of de Standaardvoorwaarden van de KNVB overtreedt of zich voor-, tijdens- of na de wedstrijd schuldig maakt aan voetbal-gerelateerd wangedrag, kan FC Volendam bij de KNVB melding maken van deze overtreding. De KNVB kan dan een (civielrechtelijk) landelijk stadionverbod opleggen. Dit geldt eveneens als je door de politie wordt aangehouden inzake een voetbal- gerelateerde wetsovertreding. In dat geval zal het Openbaar Ministerie melding maken bij de KNVB. De KNVB zal de overtreder dan op de hoogte stellen van het verbod middels een deurwaardersexploot.

Naast een landelijk stadionverbod kan FC Volendam beslissen om overtreders voor een bepaalde duur de toegang te ontzeggen middels een lokaal verbod. De rechter kan tevens een strafrechtelijk stadionverbod opleggen.

Nadat een stadionverbod is opgelegd, zal FC Volendam de overtreder per brief informeren over de belangrijkste consequenties.

Inhoud Stadionverbod
Indien je een landelijk, civielrechtelijk stadionverbod hebt mag je geen enkele wedstrijd van een betaald voetbal organisatie en het Nederlands Elftal bezoeken in binnen- of buitenland.

Een stadionverbod dat wordt opgelegd aan een supporter met wie de KNVB een verbintenis heeft (omdat de supporter een wedstrijdticket heeft) strekt zich tevens uit tot de toegangswegen naar het stadion. Een stadionverbod waarvan de melding door het OM is gedaan en waarbij het een supporter zonder verbintenis met de KNVB betreft, strekt zich tot stadions waar Nederlandse clubs zeggenschap over hebben (volmacht).

Een lokaal stadionverbod opgelegd door FC Volendam houdt in dat gedurende een bepaalde periode geen uit- en thuiswedstrijden van FC Volendam bezocht mogen worden.

Supporters die door FC Volendam worden aangemeld voor een stadionverbod, wordt tevens de toegang aan FC Volendam gelieerde voetbalevenementen ontzegd.

Blokkade kaarten
Indien een stadionverbod wordt opgelegd, worden alle kaarten op naam van de stadionverbod-houder geblokkeerd. In geval van een door FC Volendam of de KNVB opgelegd stadionverbod en/of inbeslagneming van je seizoenkaart ontstaat geen recht op terugbetaling van gelden verband houdend met de aanschaf van de seizoenkaarten en evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie.

Inleveren pasfoto
De KNVB stelt verplicht dat een persoon met een stadionverbod een pasfoto inlevert. Dit dient persoonlijk te gebeuren en er dient een legitimatiebewijs getoond te worden. Het inleveren van de pasfoto kan zonder afspraak tijdens openingstijden van de receptie in het KRAS-Stadion.

Duur:
Hoe lang een stadionverbod duurt, hangt af van het gepleegde feit. De KNVB heeft een Richtlijn opgesteld voor de duur van stadionverboden.

Klik hier voor de KNVB Richtlijnen Stadionverboden (PDF)

Bezwaar:
Indien je een landelijk, civielrechtelijk stadionverbod opgelegd heeft gekregen en je van mening bent dat dit onterecht is, kun je bezwaar aantekenen bij de KNVB, Commissie Stadionverboden. In het deurwaardersexploot staat vermeld hoe en waar je dit kunt doen.

Supporters Advies Commissie (SAC):
De SAC begeleid en adviseert supporters die voor het eerst een stadionverbod opgelegd hebben gekregen voor een klein vergrijp met een relatieve korte uitsluiting voor het bezoeken van wedstrijden. In samenspraak met de betreffende supporter, FC Volendam en de KNVB probeert het SAC tot een alternatieve straf te komen waardoor de supporter zijn opgelegde sanctie mag omzetten in een alternatieve straf. Een alternatieve straf is uiteraard wel een eenmalige kans en niet bedoeld voor recidivisten. De SAC is te bereiken via: [email protected].

Tickets en terugkeer:
Alle toegangsbewijzen die op naam staan van de persoon met het stadionverbod worden geblokkeerd en geven geen toegang tot het stadion. Het is niet mogelijk om een seizoenkaart over te schrijven op een andere naam.

Indien een stadionverbod afloopt in de eerste seizoenshelft van het nieuwe seizoen, kan de seizoenkaart worden verlengd. Deze blijft dan geblokkeerd totdat het stadionverbod is afgelopen. Indien een verbod in de tweede seizoenshelft afloopt, wordt een seizoenkaart niet verlengd en komt de plaats te vervallen.

Indien een supporter binnen een termijn van tien jaar na afloop van het eerste stadionverbod voor de derde maal een stadionverbod krijgt voor de duur van achttien maanden of meer, zal FC Volendam de navolgende tien jaren geen (Seizoen) Club Card verkopen aan de betreffende supporter.Laatste nieuws