Privacy­verklaring

Deze website, fcvolendam.nl, wordt gehost door Studioweb (te Volendam) en bijgehouden door FC Volendam. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe FC Volendam omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In deze privacyverklaring wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over FC Volendam

FC Volendam is gevestigd te Volendam en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 41234129 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over de privacyverklaring is FC Volendam bereikbaar op telefoonnummer 0299 - 809900 Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is [email protected]

Verwerkingen van persoonsgegevens

FC Volendam verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen;

1. Producten/diensten

Het is mogelijk om via de website, producten of diensten van FC Volendam aan te schaffen. Voor meer informatie over deze producten en dienstverlening wordt verwezen naar de bijbehorende informatiepagina’s op de website van FC Volendam.

Indien u een product of dienst afneemt, worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig om de bestelling te kunnen verwerken. De hiermee gepaard gaande verwerkingen zijn toegestaan omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met u te sluiten overeenkomst.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens opgeslagen zodat FC Volendam kan voldoen aan de administratieplicht. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FC Volendam. Het belang van FC Volendam bestaat uit het kunnen voldoen aan de op haar rustende administratieplicht. De persoonsgegevens worden 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst verwijderd.

2. Nieuwsbrief

Het versturen van informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat FC Volendam een specifiek op de voorkeuren en interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt.

Het is mogelijk dat u zichzelf via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. U moet daarvoor in het bijbehorende formulier uw e-mailadres verstrekken. Als u dat niet doet, dan kunt u zichzelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Het is ook mogelijk dat u uw naam en achternaam invult. Dit is echter niet verplicht. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt.

Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt.

3. Derden

FC Volendam kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: de ‘’Eredivisie’’) en/of de officiële sponsors en partners van de Eredivisie zoals genoemd op www.eredivisie.nl (hierna: “Officiële Partners”) en/of officiële club-sponsoren (hierna: “Sponsoren”) of de Coöperatie Eerste Divisie en/of haar officiële sponsors en partners. Dit is toegestaan, als u daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier aparte toestemming voor gegeven hebt (door het aanklikken van het bijbehorende toestemmingsvakje(s)). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden door de Eredivisie, Coöperatie Eerste Divisie, Officiële Partners en/of Sponsoren bewaard.

Met uw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:

 • u via e-mail, SMS, chat, social media en telefonisch aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en gedaan door de Eredivisie, Eerste Divisie, Officiële Partners en/of Sponsoren versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Eredivisie, Eerste Divisie, Officiële Partners en/of Sponsoren worden gedaan en door hen worden georganiseerd;
 • u commerciële communicatie die is gebaseerd op uw persoonlijke interesses en behoeftes sturen via e-mail, SMS, chat, sociale media en per telefoon;
 • uw persoonlijke gegevens delen met de Eredivisie, Eerste Divisie, Officiële Partners en/of Sponsoren teneinde de commerciële communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken.

4. Samengesteld profiel

De door u actief en passief verstrekte gegevens worden zoveel als mogelijk in één samengesteld profiel opgeslagen. De samengestelde profielen worden op basis van postcode verrijkt met socio-demografische gegevens zoals bijvoorbeeld leeftijds- en inkomenscategorieën. FC Volendam gebruikt de gegevens uit het samengesteld profiel voor maar niet beperkt tot de navolgende doeleinden:

 • u beter begrijpen om op deze manier artikelen aan te bevelen die aansluiten bij de interesses;
 • producten en diensten te verbeteren en deze op een zo goed mogelijke manier afstemmen op de gebruiker;
 • het informeren over andere producten en diensten van FC Volendam;
 • doelgericht adverteren;
 • het benaderen of uitsluiten van specifieke doelgroepen door middel van adverteren via sociale media zoals Facebook.

5. Analytische doeleinden

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Alle persoonsgegevens die u aan FC Volendam verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan FC Volendam, bij het sluiten van een overeenkomst, bij het invullen van een (web)formulier of als u meedoet aan een actie op social media. Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, identificatie, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door u worden verstrekt.
 • Bij acties op onze pagina’s op sociale netwerken zoals Facebook worden gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en andere gegevens gevraagd.
 • Bij het bezoeken van onze website worden gegevens als het IP-adres van uw computer, de bezochte pagina’s, de type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen
 • Bij e-mails die we u sturen worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of u de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links je eventueel hebt geklikt.
 • Het scannen van de seizoenkaart of gekochte tickets om aankoophistorie, aankopen in de Fanshop en stadionbezoek te registreren.

FC Volendam app

Wij delen uw persoonsgegevens met Azerion Sports B.V. ("Azerion Sports"), een externe serviceprovider die ons helpt bij het ontwikkelen/aanbieden van de Fanzone applicatie, het aansluiten van bepaalde functies (zoals het aanmaken van accounts, fan experience games), het aanbieden van applicatiebeheer (zoals hosting en content delivery netwerken) en het identificeren en corrigeren van eventuele bugs/errors.

Azerion Sports B.V. verwerkt uw persoonsgegevens ook voor doeleinden als marketing (waaronder het weergeven van gerichte en contextuele reclame), analyse, levering en verbetering van diensten, als een gegevensbeheerder. Zie de Azerion Sports Privacy Notice voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

In dit privacy statement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria FC Volendam hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart FC Volendam de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van FC Volendam worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van FC Volendam en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om FC Volendam te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om FC Volendam te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG).

Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hieronder genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarig

Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. FC Volendam treft voortdurend maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 28 maart 2023.

Contactgegevens

Indien uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u met ons contact opnemen.

FC Volendam
Postbus 82
1130 AB Volendam
Email: [email protected]
Telefoon: +31 (0)299 809900Laatste nieuws