Privacy Statement (AVG)

Privacy Statement (AVG)

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 6 januari 2020.
Bekijk hier de Standaardvoorwaarden.

Inleiding
Deze website, www.fcvolendam.nl, wordt onderhouden door RKFC Volendam. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe RKFC Volendam omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over RKFC Volendam
RKFC Volendam is gevestigd te Volendam en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 41234129  in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is RKFC Volendam bereikbaar op telefoonnummer 0299 - 809 900. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is [email protected]

Verwerkingen van persoonsgegevens
Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van uw toestemming dan wel op grond van het gerechtvaardigd belang. 

RKFC Volendam verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen;

Producten/diensten
Het is mogelijk om via de website, producten of diensten van de RKFC Volendam aan te schaffen. Voor meer informatie over deze producten en dienstverlening wordt verwezen naar de bijbehorende informatiepagina’s op de website van de RKFC Volendam. Indien u een product of dienst afneemt, worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig om de bestelling te kunnen verwerken. De hiermee gepaard gaande verwerkingen zijn toegestaan omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met u te sluiten overeenkomst. Daarnaast worden uw persoonsgegevens opgeslagen zodat de RKFC Volendam kan voldoen aan de administratieplicht. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de RKFC Volendam. Het belang van de RKFC Volendam bestaat uit het kunnen voldoen aan de op haar rustende administratieplicht. De persoonsgegevens worden 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst verwijderd.

Nieuwsbrief
Het versturen van informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat de RKFC Volendam een specifiek op de voorkeuren en interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt. 
Het is mogelijk dat u zichzelf via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. U moet daarvoor in het bijbehorende formulier uw e-mailadres verstrekken. Als u dat niet doet, dan kunt u zichzelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Het is ook mogelijk dat u uw naam en achternaam invult. Dit is echter niet verplicht. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uiterlijk 14 dagen na afmelding worden uw persoonsgegevens verwijderd. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt.

Derden 
RKFC Volendam kan uw persoonsgegevens doorgeven aan -naar gelang de divisie waarin het eerste team van RKFC Volendam uitkomt -:
- De Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: de ‘’Eredivisie’’), en/of de officiële sponsors en partners van de Eredivisie zoals genoemd op https://eredivisie.nl/nl-nl/ (hierna: “Officiële Partners Eredivisie”) en/of officiële club-sponsoren (hierna: “Sponsoren”); of 
- De Coöperatie Eerste Divisie (hierna: “Eerste Divisie”) en/of de officiële sponsors en partners van de Eerste Divisie zoals genoemd op https://keukenkampioendivisie.nl/partners/ (hierna: “Partners Eerste Divisie) en/of Sponsoren.

Het voorgaande is toegestaan, als u daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier aparte toestemming voor gegeven hebt (door het aanklikken van het bijbehorende toestemmingsvakje(s)). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden door de Eredivisie, Officiele Partners Eredivisie en/of sponsors danwel Eerste Divisie, Officiële Partners Eerste Divisie en/of Sponsors bewaard.

Met uw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:
- U via e-mail, SMS, chat, social media en telefonisch aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en gedaan door de Eredivisie, Officiële Partners Eredivisie en/of Sponsors, danwel de diensten of producten door de Eerste Divisie, Officiële Partners Eerste Divisie en/of Sponsoren versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Eredivisie/Eerste Divisie, Officiële Partners Eredivisie/Eerste Divisie en/of Sponsoren worden gedaan en door hen worden georganiseerd;
- U commerciële communicatie die is gebaseerd op uw persoonlijke interesses en behoeftes sturen via e-mail, SMS, chat, sociale media en per telefoon;
- Uw persoonlijke gegevens delen met de Eredivisie/Eerste Divisie, Officiële Partners Eredivisie/Eerste Divisie en/of Sponsors teneinde de commerciële communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken. 

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende gegevens:
- Alle persoonsgegevens die je aan FC Volendam verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan FC Volendam, bij het sluiten van een overeenkomst, bij het invullen van een (web)formulier of als je meedoet aan een actie op social media. Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, identificatie, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door jou worden verstrekt.
- Bij acties op onze pagina’s op sociale netwerken zoals Facebook worden gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en andere gegevens gevraagd.
- Bij het bezoeken van onze website worden gegevens als het IP-adres van je computer, de bezochte pagina’s, de type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen.
- Bij e-mails die we je sturen worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of je de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links je eventueel hebt geklikt.

Analytische doeleinden
RKFC Volendam, de Eredivisie en de Eerste divisie gebruiken uw persoonsgegevens voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden. Dit betreft het doen van onderzoek naar de fans van de RKFC Volendam, met als doel het verkrijgen van inzichten dan wel het kunnen analyseren van hun demografische kernmerken, hun interesse in de producten en diensten van RKFC Volendam en hun interesse om via RKFC Volendam/de Eredivisie/de Eerste Divisie communicatie te ontvangen, om daarmee de contactstrategie en het producten- en/of dienstenaanbod van RKFC Volendam/de Eredivisie/de Eerste Divisie uiteindelijk beter te laten aansluiten op u als bezoeker van de website.

Bewaartermijn
In dit privacy statement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria RKFC Volendam hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart RKFC Volendam de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van RKFC Volendam worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van RKFC Volendam en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacy rechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om RKFC Volendam te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om RKFC Volendam te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. 
Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Creditcard betaling fcvolendamtickets.nl
Bij betaling met een CreditCard zal deze onmiddellijk belast worden.

Minderjarig
Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. FC Volendam treft voortdurend maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Contactgegevens RKFC Volendam 
De website en de persoonsgegevens die u op onze website achterlaat worden beheerd door RKFC Volendam, Sportlaan 10, 1131 BK te Volendam. Voor vragen, opmerkingen of mededelingen over dit Privacy Statement kunt u contact opnemen via [email protected] Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website (via links) kunnen worden bezocht. Laatste nieuws